Trafiknämnden i Göteborg släppte i dagarna sin budget för 2014. Budgeten kan laddas ner som PDF via den här länken. Lägg märke till sista sidan som pryds av en MoveByBike-cykel (cykelåkeri).
Här kommer några utdrag ur budgeten:
Cykelfrämjande åtgärder året runt
Kommunfullmäktige har avsatt 0,5 miljoner kronor för att utreda möjligheterna för att kunna cykla året runt. Trafiknämnden har fått i uppdrag att ansvara för denna utredning.
Extra satsning drift och underhåll av cykelbanor
Trafiknämndens ram för drift och underhåll av cykelbanor utökades 2013 med 10 miljoner kronor. Denna utökning kvarstår för 2014.
Omställning av trafiksystemet
Staden står inför ett behov av omställning av trafiksystemet. Omställning innebär att vi går från optimering utifrån rådande trafiksituation till viljestyrd prioritering och styrning. För att skapa ett effektivt transportsystem behöver det ske en överflyttning av resande från bil till kollektivtrafik, gång och cykel. Kollektivtrafikresenärens viktigaste behov är snabbhet, enkelhet och pålitlighet. Det innebär att vi måste kunna erbjuda garanterad framkomlighet och förbättrad restidskvot i förhållande till bilen. För att kollektivtrafikens och cykelns marknadsandel ska kunna ökas måste bilens framkomlighet begränsas i för kollektivtrafiken viktiga stråk. Detta medför att biltrafiken inte kan prioriteras i lika stor omfattning som tidigare. Åtgärderna inom ramen för Västsvenska paketet skapar förutsättningar för detta.
Fokusområden
För 2014 har trafikkontoret dessutom valt ut tre områden som ska ha särskilt fokus;
• Attraktiv cykelstad
• Sociala perspektivet
• Näringslivskontakter
Reseutfall 2012
Andel kollektivtrafikresor: 26%
Andel biltrafikresor: 44%
Andel cykelresor: 6%
Antal kilometer cykelbana: 477
Andel resor till fots: 25%
Trafikkontoret ska arbeta för en Attraktiv Cykelstad genom att erbjuda:
God framkomlighet för cyklister; Skapa ett sammanhängande, gent och väldimensionerat cykelnät; Göra det enkelt att hitta en säker cykelväg till sitt mål; Öka prioriteringen av cykeln i gaturummet och i korsningar; Minska hinder och stopp för att få jämnare cykelhastighet; Erbjuda goda cykelmöjligheter vid byggnation.
Ökad tillgänglighet för cyklister; Erbjuda trygga och säkra cykelparkeringar vid kollektivtrafik och målpunkter; Ge möjlighet att kombinera andra färdmedel med cykel; Erbjuda stöd och tjänster för att förbättra tillgängligheter.
Säker och trygg cykling för alla; Synliggöra cyklister och cykelstråk i trafikmiljön; Förbättra säkerheten i korsningar och i blandtrafik; Arbeta för att cyklister ska känna sig trygg; Öka separeringen mellan cyklister och fotgängare.
God standard på cykelvägarna året om; Erbjuda jämna och väl underhållna cykelbanor; Förbättrad vinterväghållning på vissa stråk; Tidigarelägga sandupptagning på vissa stråk; Erbjuda enkel felanmälan.
Kommunikation, marknadsföring och samverkan för en attraktiv cykelstad; Aktivt kommunicera frågor som rör cykling; Säkerställa god dialog om cykling; Bidra till en positiv attityd och vilja till att cykla.
Cykel
Inom cykel delar vi på budgeten i tre delar: cykel centrala Göteborg, cykel övriga Göteborg samt övriga cykelåtgärder. Vi höjer takten i genomförandet av framkomlighets- och trygghetsskapande cykelåtgärder i centrala Göteborg inkluderat fler cykelfartsgator där över hälften av budgeten är dedikerad till åtgärder i centrum. Vi siktar på att bygga ytterligare en cykelfartsgata utmed Östra Hamngatan, från Kanaltorget till Kungsportsplatsen. Vi lägger en mindre pott på cykelåtgärder i övriga Göteborg och en pott för övriga åtgärder såsom cykel för barn, trafiksäkerhet, parkering, belysning.