I början av januari 2012 tipsade jag trafikkontoret om min film från Redbergsplatsen i Göteborg. Filmen visar att en av cykelöverfarterna där är extremt "rödljuskörd" och väldigt lågprioriterad i grönljusordningen.
Den 21 februari fick jag svar från Trafikkontoret. Här är svaret:

Hej………….

Cykelsignalen vid Redbergsplatsen/Härlandavägen är en av de "sämsta" i hela stan när det gäller långa väntetider.
Vi är väl medvetna om situationen och hade naturligtvis åtgärdat problemet om det hade varit lätt.
För att förstå problematiken lite bättre så måste man vara medveten om hur hela Redbergsplatsen och kollektivtrafikprioriteterna fungerar.
I normalläget är samtliga tre korsningar samordnade för att få flyt i trafiken och undvika köande bilar över spåren.
Cykelsignalen har ett gröntillfälle per omlopp. Omloppstiden varierar beroende på trafikintensiteten mellan 50 sek (natt) och upp till 70 sek (högtrafik).
Ovanpå detta har två av korsningarna en "absolut" prioritet för kollektivtrafiken i linje med trafiknämndens inriktningbeslut.
Detta innebär att "fientliga" cykel- och fordonssignaler kan bli förhindrade att växla till grönt och få vänta till nästa omlopp.
Vi har ännu inte hittat lösningen att prioritera upp cykelsignalen något utan att det får konsekvenser för kollektivtrafiken.
Även stombusslinje 17 har stora framkomlighetsproblem. Köerna på Härlandavägen, främst på morgonen, hindrar bussen och ger förseningar på upp till 6 minuter.
Ett ljus i mörkret är att i och med Partihandelsförbindelsen kommer förhoppningsvis biltrafiken på Härlandavägen att minska.
Beträffande dina övriga synpunkter så kommer cykelsignalen och tryckknappslådan att flyttas bakåt så att man slipper att hamna med framhjulet ute i körbanan.
Vi kommer även att prova med en radar som automatiskt anmäler cyklister i nordlig riktning.

Får slutligen tacka för filmen. Man ser tydligt att det är den prioriterade kollektivtrafiken som ”tar” din gröntid i omloppet.

Har du fler frågor eller om jag har förklarat otydligt är du välkommen att slå en signal.

Hälsningar

NN

Trafikkontoret
Trafikstyrning

Vad gäller buss nr 17, så föreslog jag följande i ett svar till Trafikkontoret:
Kanske bussarna från Härlanda-hållet skulle kunna få det lättare att komma fram mot Redbergsplatsen om de fick köra på spårvägen ett par hundra meter (längs med Östra kyrkogården, om man asfalterar en bit av spårvägen, tex att de svänger in på spårvägen nånstans i höjd med Stockholmsgatan eller Bagaregårdsgatan). Så slipper de stå i kö med bilarna.
Vill man skicka en synpunkt om något i Göteborg, så kan man göra det via deras tjänst 150017.
#1 - - Trafikistan:

Bengt Halling säger att Göteborg har en "absolut" prioritet för kollektivtrafiken i linje med trafiknämndens inriktningbeslut. Då är det väl trafiknämndens politiker som borde titta på din video och ge dig en förklaring.Jag tänker att ju längre en cyklist måste vänta, desto mindre blir respekten för trafiksignalerna. Det borde finnas en funktion i signalstyrningen som konstaterar att nu har cyklisterna fått stå över sitt grönt så länge så att det inte är rimligt att hindra dem med ännu en prioriterad buss. En absolut, dvs blind prioritet kan ibland bli omänsklig.Trafikverkets gcm-handbok 2010 skriver på sid 104:Trafiksignaler används för att fördela tillgängligheten mellan olika trafikslag. [...] Prioritera kollektivtrafiken med omsorg. Prioritet kan medföra långa väntetider för korsande gcm-trafikanter.(gcm=gång, cykel, moped. Handboken finns på http://www.trafikverket.se/PageFiles/35571/gcm_handbok.pdf)

#2 - - Gbgcyklaren:

Tack för kommentaren/tipset, och även för länken till din blogg/hemsida. Den ska jag följa.

#3 - - Pär N:

Såg en kommentar om denna korsning på Facebook. Det verkar inte ha hänt värst mycket det senaste året m a p prioriteringen. Den där radarn, sattes den någonsin upp?

https://www.facebook.com/groups/152350071569546/


Svar: Tack för tipset om Facebook-sidan. Jag cyklar inte där så mycket längre sedan jag flyttade. Det har kanske hänt 5-6 gånger senaste året. ;) Senast jag cyklade där så tänkte jag inte på om det fanns någon radar eller annan sensor (jag kikade inte aktivt efter det). Jag noterade dock att cyklisternas tryckknapp inte verkade vara flyttad längre från bilvägen, vilket utlovades av Trafikkontoret.
Gbgcyklaren

#4 - - Pär N.:

Från Trafikkontoret: "Signalstolpen flyttades i höstas, radarn kommer upp så snart tjälen har släppt och vi har ännu inte hittat lösningen att prioritera upp cykelsignalen utan att det får konsekvenser för kollektivtrafiken. Vi kommer innan sommaren, när trafiksiffrorna stabiliserats, se över möjligheterna till att justera tiderna."

Svar: Ursäkta sent svar. Jag får ta en tur dit och titta. :)
Gbgcyklaren

#5 - - Kalle:

I Trafikkontorets svar till dig ovan så nämner man att ""fientliga" cykel- och fordonssignaler kan bli förhindrade att växla till grönt och få vänta till nästa omlopp."

Alltså att trafikanter får sina grönperioder tagna av kollektivtrafik då och då. De får de vänta tills det blir deras tur under nästa omlopp. Säg att det kommer en spårvagn som "tar" de cyklandes grönperiod. Det ultimata vore då om man som cyklist fick grönperiod direkt efter att kollektivtrafiken haft sin, så att omloppet fortsätter som om ingenting har hänt. Varför kan inte kollektivtrafikens grönperiod fungera som en kil in i omloppet som lätt smiter förbi och inte som en biljardkö som stöter bort andra trafikslag från omloppet?

Svar: För smidighetens och flödets skull borde cyklisters grönperiod bara skjutas fram och inte hoppas över. Undrar om överhoppandet kanske skulle påverka grönljusen i närheten (på andra sidor runtom Redbergsplatsen). Alltså att de andra trafiken tvingas göra fördröjningar på olika sätt pga att trafikljuset närmast Härlanda-hållet "skjuter fram" i stället för "hoppar över".
Gbgcyklaren