Nu kan man ladda ner Göteborgs stads "Trafikstrategi - för en nära storstad" och "Remissvar om trafikstrategin" på följande länk:
https://goteborg.se/wps/portal/aktuelltarkivet/aktuellt/4242b842...
Bland remissvaren kan man läsa både myndigheters och privatpersoners åsikter om stadens trafikplanering.
"Trafikstrategi - för en nära storstad" ska vara vägledande för hur trafiksystemet och gaturummet i Göteborg ska utvecklas för att uppnå fastslagna mål och möta de utmaningar som staden står inför.