I förrgår kväll skrev jag blogginlägget om hålet efter ett gatuarbete på en cykelbana i Göteborg. Hålet (eller schaktet) lagades först efter ett halvår, vilket kan ses på filmen i blogginlägget. I går mailade jag till Göteborgs stad med en länk till blogginlägget och filmen. I dag fick jag svar från Bo Andersson på Trafikkontoret i Göteborg. Här är hela svaret.
* * * *
Hej!
Tack för ditt mejl och blogg och filmen.
Jag håller med dig att det är bedrövligt att det tar så lång tid innan schakten blivit lagad. Rutiner för hur schakter ska lagas och när har vi enl en bok som heter " bestämmelser för arbeten inom gatu- och spårarbeten i Göteborg" ( Vi kallar den Blå Boken). Du är välkommen att hämta ditt ex här på Trafikkontoret eller kolla på Trafikkontorets hemsida under leverantörer/ Blå boken.
Vi har också ett datasystem där alla schakter läggs in så att vi har koll på dem.
Jag vet ej vad detta är för typ av arbete som förekommit på filmen du visar, men om det är en ledningsschakt eller reparation av ledning så är det resp ledningsägare som ska laga/asfaltera schakten senast 1 månad efter att arbetet/reparationen är klar.
Dock kan det pga snö, tjäle, vinter, osv bli längre vilket det måste varit i detta fall. Under hela denna tid innan schakten blivit asfalterad är det ledningsägaren som är ansvarig för att schakten hålls i ett sådant skick att ingen olycka sker. Dock är Trafikkontoret väghållare och är skyldiga att se till så att ledningsägaren följer reglerna.
Trafikkontoret har sedan ett antal byggledare/kontrollanter som kollar att schakterna utförs rätt och inom den föreskrivna tiden. Tyvärr har Trafikkontoret inte möjlighet att kontrollera alla schakter utan ca 30% kontrolleras. Varje ledningsägare ska sedan ha en egenkontroll för att tillse att reglerna följs. I detta fall måste det ju ha brustit på något sätt. Jag kan bara beklaga och ska försöka göra vad jag kan för att det inte ska hända igen, men vi har ju en hel del asfalterade ytor att sköta, ca 3,5 milj gångbaneyta, 1250 km gator och ca 450 km cykelbanor. Som du förstår så försöker vi att sköta våra ytor. Vi är mycket tacksamma till dom människor som kontaktar oss om div. felaktigheter i gatunätet.
När det sedan gäller det "vanliga" underhållet, typ potthål, trasiga kantstenar, undermineringar, sättningar m m har vi en s.k. funktionsentreprenör i resp

Med vänlig hälsning

Bo Andersson
Planeringsledare
Göteborgs Stad, Trafikkontoret
* * * *
Bo Andersson skriver att om hålet i filmen är ett ledningsschakt, så ska det lagas av ledningsägaren senast en månad efter slutfört arbete. Ledningsägaren är skyldig att schaktet hålls i sådant skick att ingen olycka sker, medan Trafikkontoret är skyldigt att se till att ledningsägaren följer reglerna.
Av alla schakter som grävs, kontrollerar Trafikkontoret sedan bara att 30 procent av dem slutförs korrekt. Kan majoriteten av cykelbaneschakterna ligga inom de andra 60 procenten, månntro? I flera fall där både bilväg och cykelbana grävs upp på samma ställe, är det inte sällan som bilvägen asfalteras så fort som möjligt när arbetet är klart, medan cyklister lätt får vänta ett par veckor (vilket jag nämnde i det tidigare blogginlägget).
Bo skriver att fördröjningen kan ha berott på tjäle och vintern. Men vid ett bilvägarbete en bit bort, så både schaktades och asfalterades det mitt i vintern. Man värmde upp marken under natten för att underlätta arbetet. (Det nämnde jag också i mitt tidigare inlägg.) Vad gäller vintersäkerheten vid schaktet i min film, så var den tredjedel av cykelbanan som inte schacktats spårig av is.
Bo säger att de är tacksamma för alla människor som skickar in felanmälningar om hål och diverse andra problem i gatunätet till kommunen. Felanmälningstjänsten kallas 150017 - man kan både ringa och maila dit. Jag har mailat dit ett par gånger.
I det här fallet såg jag när gatuarbetet inleddes och antog att det snart skulle asfalteras. När det dröjde ett par veckor, bestämde jag mig för att filma hålet och se hur lång tid det skulle ta för Göteborg att reparera det utan att jag felanmälde det till 150017. Det tog alltså ett halvår.
Men: Jag fick en kommentar av "Erik" på mitt tidigare blogginlägg. Han skrev att han mailade till 150017 flera gånger angående schaktet vid just det här gatuarbetet innan det lagades. Erik skrev "Mitt intryck är att schakten inte fylls igen av entreprenören av ren glömska och att gatukontoret inte kontrollerar att folk gör det dom ska. Så jag försöker mejla dem ganska snart efter att jobbet verkar vara klart men inte är igenasfalterat."
Kommentera 0
Göteborg publicerade i dag en jobbannons där de söker en trafikplanerare med fokus på cykel.
Hade jag haft rätt kvalifikationer hade jag gärna sökt det. ;) Här är ett utdrag ur jobbannonsen:
Att skapa framtidens trafiksystem med en säker och framkomlig trafikmiljö är en stor utmaning för Trafikkontoret. Vi kommer att ytterligare utveckla vår samverkan med berörda parter som arbetar med att skapa en attraktiv stad för alla. I begreppet attraktiv stad vill vi särskilt profilera och verka för att Göteborg upplevs som en attraktiv cykelstad. Kontoret arbetar idag brett med åtgärder för ett ökat cyklande men behöver nu förstärka oss med en ny trafikplanerare med fokus cykel.

Vi söker Dig som vill arbeta aktivt med att utveckla staden som en attraktiv cykelstad och bidra till att vi gemensamt når vårt mål om att få fler att använda cykeln som transportmedel.

I tjänsten ingår arbete med cykelfrågor av övergripande, strategisk karaktär på kontoret men du kommer också att bidra i operativa frågor såsom medverkan i framtagande av konkreta åtgärder inom området infrastruktur cykel.

Du kommer att:
• Driva och leda arbetet med framtagandet av stadens nya cykelplan
• Initiera och ta fram förslag på åtgärder för att förbättra framkomligheten, trafiksäkerheten och tillgängligheten för Göteborgs cyklister
• Ta fram olika konsekvensbeskrivningar och analyser med fokus på cykel i planeringsskedet
• Ha kontakt med allmänhet och intressegrupper
• Du kommer i ditt arbete att samverka och samarbeta aktivt med alla andra delar av vår förvaltning då ökat cyklande i Göteborg är ett av våra prioriterade mål utifrån fullmäktiges budget och trafiknämndens uppdrag till oss
Så, alla duktiga cyklistbloggare, sätt i gång och sök!
Kommentera 0
Cyklisten Erik Sandblom skrev på YimbyGbg:s forum att följande står i Göteborgs kommuns "Principer för utformning av det övergripande GC-nätet i Göteborg":
5.5 Ytskikt
Cykelbanorna skall ha minst lika hög standard som de parallella bilgatorna vad avser beläggningar m m. Annars väljer cyklisterna att cykla i gatunätet. Ojämnheter i vägbanan är mycket obehagligt för cyklisterna.
Erik Sandblom påpekar att man snarare får uppfattningen att "cykelbanorna i Göteborg konsekvent har sämre beläggning än 'bilvägen' bredvid", och jag kan hålla med.
Jag har slutligen klippt ihop en cykelfilm som jag påbörjade att filma i december 2011. Den är ett exempel på var på prioritetsskalan cykelbanorna i Göteborg ofta ligger när det utförs ett gatuarbete. Då, alltså i december 2011, grävdes ett decimeterdjupt hål på en cykelbana i Göteborg. Hålet var drygt en meter långt och upptog omkring två tredjedelar av cykelbanans/gångbanans bredd. Gatuarbetet tycktes vara klart redan samma dag som det påbörjades. Men istället för att lägga ny asfalt i hålet, satte man upp en rödgul plastskylt i det.
Eftersom min erfarenhet från cyklingen i Göteborg säger att stan inte är särskilt snabb på att återställa uppgrävda cykelbanor, så bestämde jag mig för att filma hålet varje gång jag cyklade förbi det. Hur lång tid skulle det ta innan hålet var lagat och asfalterat?
Här kan du se filmen (blogginlägget fortsätter under filmen):
TILLGÄNGLIG I HD 720p
Som framgår av filmen tog det alltså över ett halvår innan hålet på cykelbanan lagades - från december 2011 till den 21 juni 2012. (Det är nästan 1,6 procent av min nuvarande levnadstid, när jag tänker efter.) Man kan till och med följa årstiderna i de snabba klippen (alla klippen är olika och kommer så gott som i kronologisk ordning).
Jag bestämde mig alltså den här gången för att se hur lång tid det skulle ta för kommunen att laga hålet utan att rapportera in det som ett fel via felanmälningstjänsten 150017 (som jag använt mig tidigare av). Det lustiga var att de lagade hålet bara tre veckor efter att jag hade visat hålet på film i min blogg, den gången i samband med bogserlineolyckan som skedde i närheten.
Frågan är varför man inte lagade hålet?
Var man inte klar med arbetet? - Jag såg dock ingen förändring i hålet under de sex månaderna.
Var det för kallt? Tjäle i marken? - Vid ett gatuarbete på en bilväg längre bort hettade man upp marken under arbetets gång eftersom det var mitt i vintern.
Lättja? Glömska? Eller det kanske inte var så viktigt eller prioriterat? Cyklisterna kan ju ändå enkelt svänga runt hålet? - Ja, det tänkte jag inte på. ;) Men visst, cyklar är flexibla. Fast räknar man med att cyklisterna ska vara flexibla i det här fallet, så får man räkna med att de är det när det är rödljus eller enkelriktade gator också. A leder till B.
Brist på rutin och standarder? - Liknande fall förekommer rätt ofta i Göteborg. Och det kan dessutom vara mitt i centrum, vilket borde öka chansen att det upptäcks av kommunen (utifall man inte kontrollerar att gropar man gräver fylls igen och asfalteras).
Brist på pengar? - Kanske, men det var ett relativt litet hål. Kostnaden för en olycka kunde ha blivit större.
För få cyklister som cyklar där - olycksrisken är liten? - Cykelbanan hör inte till Göteborgs stomcykelnät. Men kommunen borde ha det registrerat i sitt system att det har grävts på ett visst ställe. Återställningen av cykelbanan borde då inte ta ett halvår.
Det finns en cykelbana på andra sidan bilvägen, men det skulle inte vara en godtagbar ursäkt till att låta cykelbanan vara olagad i ett halvår. (Cykelbanan på andra sidan vägen passar dessutom inte min färdväg.)
Tidsrekordet som jag har noterat för ett ej åtgärdat hål på en cykelbana är minst ett år (det fanns redan när jag cyklade på den platsen första gången). Den gången felanmälde jag det till slut till kommunen och det lagades alltså efter ett år. I många fall där både bilväg och cykelbana grävs upp så är det inte alltför sällan som bilvägen asfalteras igen så snart som möjligt, medan cyklisterna får vänta i fler veckor tills cykelbanan blir asfalterad.
Kommentera 1
Visa fler inlägg