(EDIT: Det kom förstås in mycket fler än ett 20-tal remissvar (vilket jag råkade skriva först). Nu har jag länkat till samtliga.)
I höstas (2012) kom Cyklingsutredningen, som samtidigt skickades ut på remiss. För ett par dagar sedan publicerades alla remissvar som hade kommit in. Se länkarna längre ner.
BIL Sweden kritiserar i sitt svar förslaget om att bilister ska ha väjningsplikt mot cyklister vid obevakade cykelöverfarter. Göteborgs kommun, och flera andra som skickat in remissvar, skriver å andra sidan att man är positiv till att bilister ska ha väjningsplikt mot cyklister, och föreslår en övergångsperiod på 10 år då de gamla obevakade cykelöverfarterna byggs om till hastighetssäkrade överfarter. Göteborg anser även att åldersgränsen för att få cykla på gångbanan bör sättas till 12 år istället för 8.
Myndigheten för handikappolitisk samordning (Handisam) är däremot tveksam till att låta barn cykla på gångbanan - det måste vägas mot skyddet för personer med funktionsnedsättning. Handisam skriver även att man stödjer förslaget att cykelparkeringar utreds och att frågan om att cykelparkeringarnas placering inte ska inkräkta på tillgängligheten och framkomligheten på gångvägar lyfts. Handisam, liksom även flera kommuner, anser att cyklister under fler förutsättningar än vad som finns i dag ska få cykla på bilkörbana även om det finns cykelbana.
Hästnäringens Nationella Stiftelse skriver att man är generellt positiv till flera av de fördelar som presenteras i Cyklingsutredningen, men man ser även en risk med att ett utökat cykelvägnät kan innebära en avsevärd försämring för att framföra hästar.
Lantbrukarnas Riksförbund avstyrker i sitt remissvar förslaget som innebär att rättighet skall kunna upplåtas enligt anläggningslagen till förmån för en kommun att bygga och underhålla exempelvis gång- och cykelleder.

Här är de inkomna remissvaren (inkl bilagor) i bokstavsordning:

BIL Sweden (pdf 69 kB)

Boden kommun, yttrande (pdf 138 kB)

Boden kommun, bilaga (pdf 89 kB)

Boverket (pdf 107 kB)

Burlövs kommun (pdf 925 kB)

Enköpings kommun (pdf 413 kB)

Fastighetsägarna Sverige AB (pdf 364 kB)

Gemensamt yttrande - Cykelfrämjandet, Naturskyddsföreningen, Svensk Cykling, Svenska Cykelförbundet (pdf 528 kB)

Gnosjö kommun (pdf 680 kB)

Gävle kommun (pdf 707 kB)

Gävleborg läns landsting (pdf 256 kB)

Göteborgs kommun (pdf 204 kB)

Handisam, Myndigheten för handikappolitisk samordning (pdf 48 kB)

Hudiksvalls kommun (pdf 122 kB)

Hästnäringens nationella stiftelse, HNS (pdf 120 kB)

Justitieombudsmannen, JO (pdf 39 kB)

Kollektivtrafikant Stockholm (pdf 129 kB)

Lantbrukarnas riksförbund, LRF (pdf 25 kB)

Lantbrukarnas riksförbund, LRF bilaga (pdf 19 kB)

Lantmäteriet (pdf 82 kB)

Linköpings kommun (pdf 55 kB)

Luftfartsverket, LFV (pdf 63 kB)

Lunds kommun, sammanträdesprotokoll (pdf 23 kB)

Lunds kommun, bil. 1 av 2 (pdf 53 kB)

Lunds kommun, bil. 2 av 2 (pdf 48 kB)

Lunds kommun, tjänsteskrivelse (pdf 232 kB)

Malmö stad (pdf 3,5 MB)

Mariestads kommun (pdf 108 kB)

Motorförarnas Helnykterhetsförbund, MHF (pdf 520 kB)

Motormännens Riksförbund (pdf 60 kB)

Naturskyddsföreningen (pdf 173 kB)

Naturvårdsverket (pdf 484 kB)

Nationalföreningen för trafiksäkerhetens främjande, NTF (pdf 109 kB)

Regelrådet (pdf 77 kB)

Riksförbundet Enskilda Vägar (pdf 737 kB)

Rikspolisstyrelsen (pdf 37 kB)

Sjöfartsverket (pdf 94 kB)

Socialstyrelsen (pdf 50 kB)

Staffanstorps kommun (pdf 3,4 MB)

Statens Folkhälsoinstitut (pdf 58 kB)

Statskontoret (pdf 16 kB)

Stockholms stad, del 1 av 3 (pdf 29 kB)

Stockholms stad, del 2 av 3 (pdf 25 kB)

Stockholms stad, del 3 av 3 (pdf 393 kB)

Strängnäs kommun (pdf 40 kB)

Svea Hovrätt (pdf 70 kB)

Svensk Cykling (pdf 228 kB)

Svensk Kollektivtrafik (pdf 121 kB)

Svenska Cykelsällskapet (pdf 74 kB)

Sveriges Kommuner och Landsting, SKL (pdf 56 kB)

Riksförbundet Sveriges Motorcyklister, SMC (pdf 61 kB)

Sveriges Pensionärsförbund, SPF (pdf 82 kB)

Sveriges Trafikskolors Riksförbund (pdf 137 kB)

Tillväxtverket (pdf 28 kB)

Tjörns kommun (pdf 209 kB)

Trafikanalys (pdf 36 kB)

Trafikförsäkringsföreningen och Svensk Försäkring gemensamt (pdf 1,0 MB)

Trafikutredningsbyrån, TUB (pdf 435 kB)

Trafikverket (pdf 2,6 MB)

Trampkraft (pdf 207 kB)

Transportstyrelsen (pdf 3,4 MB)

Umeå kommun (pdf 99 kB)

Uppsala kommun, Kontoret för samhällsutveckling (pdf 928 kB)

Uppsala kommun, Gatu- och samhällsmiljönämnden (pdf 1,8 MB)

Uppsala tingsrätt (pdf 45 kB)

Uppsala tingsrätt, bilaga (pdf 376 kB)

Villaägarnas riksförbund (pdf 185 kB)

Vinnova (pdf 131 kB)

Statens väg- och transportforskningsinstut, VTI (pdf 67 kB)

Värmdö kommun (pdf 113 kB)

Västra Götalandsregionen, Regionstyrelsen (pdf 141 kB)

Älmhults kommun (pdf 1,8 MB)

Örebro kommun (pdf 168 kB)

Östersunds kommun, Miljö- och samhällsnämnden (pdf 47 kB)

Kommentera 1
Att Göteborg inte skulle ta sig in på topp-20-listan över världens bästa cykelstäder var visserligen inte oväntat. Istället kan vi gratulera Malmö som kom på sjundeplats och Köpenhamn som kom på andraplats. Och som vid tidigare mätning blev cykelstaden nummer 1 i världen Amsterdam.
Listan har tagits fram av Copenhagenize.eu. De rankade totalt 150 städer världen runt, och hade över 400 personer till sin hjälp.
Även 2011 toppades listan av Amsterdam och Köpenhamn. Då kom Stockholm på en 13:e plats bland 80 städer. 2013 var Stockholm inte med på topp 20. Vilken plats Göteborg och Stockholm kom på i år har jag inte kunat hitta.
Städerna rankades enligt 13 olika kategorier. Om jag förstod kategorierna rätt, så lyder de ungefär så här:
1) Vilket inflytande har icke-statliga (cykel-)organisationer?
2) Vilken status har cykeln som transportmedel bland "vanliga" medborgare?
3) Finns det bra cykelställ, ramper längs trappor, möjlighet att ta cykel på tåg/bussar, bra cykelvägledningsskyltar?
4) Hur bra är cykelinfrastrukturen?
5) Finns det lånecyklar?
6) Hur är könsfördelningen bland cyklister?
7) Hur stor andel av trafikanterna tar sig fram med cykel?
8) Hur mycket har andelen cyklister ökat sedan 2006?
9) Hur promotas hjälmanvändande för cyklister? (tex skrämselpropaganda och tvångslagar etc)
10) Vad har politikerna för åsikt om cykling i staden?
11) Hur beaktar bilister och samhället i stort cyklister i staden?
12) Hur stor vikt lägger stadsplanerarna på cykelinfrastrukturen?
13) Vilka insatser har gjorts för att dämpa biltrafikens hastighet? (tex 30-zoner)
Här är topp-20-listan över världens bästa cykelstäder (vissa har kommit på samma placering):
1) Amsterdam
2) Köpenhamn
3) Utrecht
4) Sevilla
    Bordeaux
5) Nantes
    Antwerpen
6) Eindhoven
7) Malmö
8) Berlin
9) Dublin
10) Tokyo
11) München
      Montréal
      Nagoya
12) Rio
13) Barcelona
      Budapest
14) Paris
      Hamburg
Kommentera 0
Det väntas regn i Göteborg under tisdagen enligt en del väderprognoser. Det har kommit lite skvätt senaste veckan, men annars varit en väldigt av våren. Här kommer en film som visar vad vi kanske har att vänta oss.
Kommentera 0
Visa fler inlägg