Riksdagens ledamöter har i år lämnat in drygt 3500 motioner fram till den 4 oktober då motionstiden avslutades. Jag har letat upp de flesta motioner som tar upp ämnet cykling, och även en hel del motioner om bilism och trafik. Nedan har jag citerat delar av dessa motioner. Parentesbokstäverna i början av rubrikerna anger vilket parti som motionären eller motionärerna tillhör.
När det står "/.../" i texten nedan så har jag plockat bort lite text för att mitt blogginlägg inte ska bli för långt. För att se de fullständiga motionerna, klicka på rubrikerna.
Notera alltså att all text här under är citat ur motionerna. Vissa motioner kanske jag instämmer med, andra inte. Jag har delat in motionerna under olika rubriker.

Cykelvett

(S) Cykelvett och gångtrafikanter

Runt om i landets kommuner sker idag föredömliga satsningar på att få fler att cykla. /.../ I vurmen för cyklisterna glöms ibland fotgängaren bort. På motorförare ställs idag höga krav på trafikvett utifrån utbildningar medan många cyklister svär över bilister och fotgängare samtidigt som de själva tycker sig kunna framföra sina fordon helt obundna av trafikregler. Cykling på fotgängarnas trottoarer och mot både rött ljus och enkelriktat hör till vanligheterna. Idag stannar de flesta motorförare artigt för fotgängare, cyklister ringer istället på ringklockan och ökar farten. /.../ Satsningen på cykeltrafiken i större städer förefaller ske mindre på vardagscyklism och på barn och ungas cyklande. Det handlar istället om "cykelmotorvägar" för specialklädda yngre, arroganta män (och några kvinnor) vars arbetspendling med cykel genomförs som ett motionspass och idrottsprestation med för hög fart och ovilja att stanna för gående. BMW:n har av vissa bytts ut mot racercykeln. Polisen är i de flesta fall helt inaktiv i fråga om tillsyn av cyklisterna, möjligen kontrolleras på vinterhalvåret ljuset.

(S) Regler och lagstiftning vid övergångställen med cykel

På motorförare ställs i dag höga krav på trafikvett utifrån utbildningar. /.../ När flera olika transportsätt blandas på gatorna så är trafikvett ytterst viktigt. Ett problem som ofta uppstår är att cyklister korsar övergångsställen för gångare utan att visa företräde för de motorfordon som har företräde. Detta skapar årligen en stor mängd olyckor som är helt onödiga. /.../ Om allt fler cyklar i trafiken så behövs tydligare regler, speciellt vid övergångsställen. Idag finns det ingen ting i lagstiftningen som säger att det är ett lagbrott att cykla ut på ett övergångställe framför en bil, vilket är mycket olyckligt. Allt för många cyklister tar för självklart att de likt gående har rätt att cykla på övergångstället.

(KD) Ökad cykeltrafik kräver ett ansvar

Det ökade tempot på cykelbanorna har lett till en ökad känsla av otrygghet för fotgängare och andra cyklister. Åtta av tio cykelolyckor är singelolyckor där inga andra fordon är inblandade. /.../ Vid färd i hög hastighet på cykel utsätts otvetydigt andra cyklister såväl som fotgängare för fara. I många fall finns ingen trafikpolis närvarande som kontrollerar eller bötfäller fartsyndarna eller dem som bryter mot trafikregler eller beter sig vårdslöst. Det krävs ingen utbildning för att cykla. /.../ Trafikverket [bör] se över insatserna gällande trafiksäkerhetsinformation för cyklister. /.../ Mer frekventa kontroller kommer sannolikt att avskräcka cyklister från överträdelser och därmed öka trafiksäkerheten.

Cykelfrämjande, cykelinfra och cykelregler

(MP) Främja cyklingen

Öronmärka 9 miljarder kronor under den nya planperioden 2014-2025 för cykelåtgärder. /.../ Bygg inte bort möjligheten att cykla vid två-plus-ett-väg. /.../ Inför 30 km/h i landets tätorter. /.../ Gör det lagligt att cykla mot enkelriktat. /.../ En cykel måste alltid väja för en bil, även om cykeln kommer på huvudled och bilen från sidan. Miljöpartiet anser att det är dags att se cykeln som ett fordon i trafiken och låta bilar väja även för cyklister då cyklisten färdas på huvudled. Detta bör riksdagen som sin mening ge regeringen tillkänna. /.../ Vi anser att zebralagen ska gälla även för cyklar, det vill säga att bilar måste stanna även då cyklister vill följa en cykelbana som går parallellt med ett övergångsställe. /.../ De som vill ska få cykla på vägen. /.../ Cykeln i kollektivtrafiken.

(S) Planering för cykelvägar vid byggande av två-plus-ett-vägar

Mellan Surahammar och Västerås i Västmanland var det före byggandet av två-plus-ett-vägen många som cyklade. Nu är det förenat med livsfara att ta cykeln. Så här ser det ut på många platser i landet. Det är därför viktigt att Trafikverket tar med cyklisters intressen i kalkylen vid framtida planering av två-plus-ett-vägar.

(S) Cykeltrafik på Ölandsbron

Att cyklister kan ta sig över Kalmarsund, antingen genom att cykla på bron eller genom en avgiftsfri cykelbuss eller färja är en viktig pusselbit för att öka tillgängligheten för alla till Öland, öka cyklandet och minska fossilbränsleanvändningen.

(S) Bättre förutsättningar för cyklister

Behövs fler cykelstråk, cykelvägar, cykelparkeringar och bättre möjligheter att ta med cykeln på andra transportslag såsom buss och tåg. /.../ Idag görs en av tio resor i Stockholm med cykel. /.../ Cyklister är en särskilt utsatt trafikantgrupp. Skaderisken har beräknats till nio gånger högre än för biltrafikanter. /.../ Förbättra infrastrukturen för den som cyklar och sätta trafiksäkerheten högt. /.../ Mer pengar på snabbare, säkrare och bekvämare cykelstråk.

(S) Nationellt enhetligt utformade och markerade cykelbanor och cykelvägar på sträckor och i korsningar

Trafikförordningen saknar definitioner om hur utformning och skyltning skall ske för cykelbanor och korsningar för cykeltrafik. Varje kommun utformar därför cykelbanor och övergångar enligt helt egna modeller. /.../Trafikanter, både bilister och cyklister, misstolkar därför lätt de olika markeringarna. Detta leder till brister i cyklisternas säkerhet och föranleder också olyckor. /.../ Ett slående exempel är cyklisternas väg mellan Lund och Malmö. På vägen passeras även Lomma och Burlöv. På en sträcka på ca 2 mil bör cyklisten, för sin egen säkerhet, vara insatt i fyra kommuners olika utformningar av cykelbanor och korsningar. /.../ Med hänvisning till ovanstående bör riksdagen ta initiativ till att det utformas enhetliga regler för hur cykelbanetrafik skall anläggas och utformas.

(M) Förbättrad säkerhet för cyklister

De stora cykelländerna Holland och Danmark är två exempel att följa och ta efter. /.../ Varningsblinkningssystem med syfte att uppmärksamma fordon på cyklister.

(MP) Cykelmöjligheter på landsbygdens vägar

Utbyggnaden av externa köpcentra [är] en stor bidragande orsak till att närhandeln försvinner, vilket i sin tur leder till ett ökat bilberoende. /.../ Att trafiken ökar och att den på sina håll omöjliggör för den som vill cykla, verkar vara ett tilltagande problem.

(MP) Cykelvägar utanför tätorter

Genom en samhällsplanering där bilen är norm skapar vi en bilism som gör det allt svårare att ta sig fram med cykel. /.../ Trafikverket bör få ett uppdrag som gör det tydligt att man vid omfattande restaureringar av vägsträckor och vid större vägarbeten, samt vid planering för nya statliga vägar skall utforma vägen och eller dess omgivning så att möjligheterna för användning av cykel blir rimlig.

(M) Skatteregler för cyklar

Avdragsnivån för cykel [är] begränsat till 250 kronor per år. Detta i kombination med att en enskild person endast får göra avdrag för pendlingskostnader som överstiger 9000 kronor per år gör att inte särskilt många skattebetalare får möjlighet att använda detta avdrag på ett meningsfullt sätt. Den som cyklar till jobbet varje dag får inte möjlighet att göra något som helst form av avdrag.

Mobilanvändning vid bilkörning

(S) Mobilanvändning vid bilkörning

Sverige är i dag det enda land i EU som helt saknar restriktioner om mobilanvändning vid bilkörning. /.../ Regeringen har i en skrivelse till riksdagen redovisat vad man avser att göra där det framgår att regeringen inte vill lagstifta om ett förbud mot användning av mobiler eller motsvarande vid bilkörning. Regeringen vill istället göra en översyn av kraven i trafikförordningen. Riksdagen har tillkännagett för regeringen att detta inte är tillräckligt. Nu bör regeringen skyndsamt ta tag i frågan.

(SD) Mobilanvändning vid bilkörning

Även om brottet vårdslöshet i trafik täcker in användandet av mobiltelefon under bilfärd är det viktigt att mobiltelefonens speciella ställning uppmärksammas.

(S) Förbud mot mobilanvändning vid bilkörning

Bilkörning kräver uppmärksamhet, det händer att förändringar inträffar snabbt. Användning av mobiltelefon är ett inslag som med stor sannolikhet bidrar till många olyckor. /.../ Det är dags även för vårt land att införa en lagändring som kan bidra till att minska olyckor i trafiken.

(C) SMS-lag för förbättrad trafiksäkerhet

Uppskattningsvis 10 – 20 personer omkommer varje år på våra vägar till följd av mobiltelefonanvändning. Det motsvarar 3 – 6 % av alla trafikdödade per år. Olycksriskerna vid sms:ande ökar med hela 23 gånger vilket motsvarar riskerna av att köra rattfull.

Underlättande för unga att skaffa körkort, samt trafikkunskap i skolan

(M) Lån för körkortsutbildningar

Fördelarna med att ha ett körkort är många. För våra unga och arbetslösa kan körkortet vara nyckeln till ett första jobb. Trots det ser vi tyvärr en utveckling där allt färre har körkort. I slutet av 80-talet hade 75 procent av alla mellan 18 och 24 ett körkort. Idag är den andelen nere på drygt 50 procent. Det kan vara svårt att med säkerhet veta vad denna utveckling beror på men sannolikt är höga kostnader förknippade med körkort ett av skälen. /.../ Regeringen [bör] överväga att se över möjligheterna att erbjuda lån med låg ränta för körkortsutbildningar

(S) Körkortsutbildning i skolan

Arbetsförmedlingen har i en undersökning funnit att av landets 140 000 arbetssökande ungdomar i åldern 18 till 24 år saknar närmare 60 procent ett körkort. Detta är en kraftig ökning jämfört med för 20 år sedan, då endast var fjärde saknade ett körkort. Den främsta anledningen till att man inte har ett körkort, är att det är för dyrt.

(M) Körkort och förarutbildning

Ett sätt att underlätta för fler ungdomar att kunna ta körkort är exempelvis att via CSN erbjuda särskilda lån för körkortsutbildning.

(S) Körkortsutbildning i gymnasieskolan

Körkort är en nödvändighet för dem som arbetar inom vård och omsorg. Körkort behövs på landsbygden, men också i staden, för resor mellan vårdtagare. /.../ [Det] borde inom gymnasieutbildningen finnas möjligheter att genomgå körkortsutbildning.

(M) Gör körkortsutbildningen studiemedelsberättigad

Sveriges främsta mål är full sysselsättning och då måste vi vara beredda att arbeta med breda lösningar för att göra det lättare för våra ungdomar att ta sig in på arbetsmarknaden. En lösning skulle kunna vara att körkortsutbildningen blir studiemedelsberättigad för att ingen skall bli bortvald på grund av att man inte haft råd att ta körkort.

(S) Körkortsutbildning i skolan

Kostnaden för att ta körkort ökar och det drabbar främst unga människor på väg ut i arbetslivet.

(M) Enklare och billigare att ta körkort för unga

Verka för att momsen på körkortsutbildningar avskaffas. /.../ Se över möjligheten till ett avdrag för körkortskostnaderna, ett RATT-avdrag.

(S) Trafikkunskap i skolan

Trafikkunskaper blir allt viktigare i vårt samhälle. Trafiken intensifieras oavsett om man åker bil, cyklar eller går. Också många bostadsområden får ökad biltrafik. Det skapar en otrygghet för de barn som använder allmänna vägar och gator för att ta sig till skolan och till fritidsaktiviteter. Barn i grundskolan måste få goda kunskaper i hur man agerar i trafiken. Många barn får bilskjuts av föräldrar till skolan och kommer därför inte i kontakt med trafiken. De får visserligen en tryggare väg till skolan, men de lär sig inte mycket om hur man agerar i trafiken.

Trafiksäkerhet på bilvägar

(S) Reflexvästar som säkerhetsutrustning i alla bilar

Med en reflexväst i bilens standardutrustning skulle bilföraren synas tydligare, och med det skulle människoliv räddas då andra bilförare varnas i god tid. /.../ Allt fler cyklister, joggare och andra oskyddade trafikanter använder reflexvästar idag. Förare av motorcyklar använder också i mycket hög utsträckning reflexväst för att bli upptäckta i tid. Det innebär att många inser dess betydelse som en billig livförsäkring.

(M) Vägbelysning i hela landet

I takt med att allt fler vägbelysningar släcks, blir det också betydligt mörkare för människor som bor där. För landsbygden är detta ett stort problem. Där det tidigare funnits belysning är det numera mörkt. Belysning signalerar liv och skapar trygghet och högre trafiksäkerhet.

(S) Ökad säkerhet på våra vägar

Många tunga fordon från andra EU-länder trafikerar svenska vägar varje dag. En del av dessa fordon är i mycket dåligt skick. Därtill kommer att chaufförer överskrider hastighetsbegränsningar eller på annat sätt framför fordonet på ett sätt som medför risker. I dag har polisen mycket små möjligheter att komma till rätta med dessa problem. De kan bötfälla föraren, men därefter kan denne köra vidare. Möjligheten att faktiskt driva in bötesbeloppet är många gånger obefintlig. Det är önskvärt att polisens befogenheter utökas så att det blir möjligt att hålla fordonet i kvarstad.

(MP) Siktgallring utefter våra vägar

I medeltal dör eller skadas svårt, varje dygn året runt 128 älgar, rådjur, andra hjortdjur och vildsvin i kollision med motorfordon – enligt officiell statistik. Samhällets kostnader är ungefär 3 miljarder kronor per år, enligt Trafikverket.

(M) Tillfällig hastighetsbegränsning vid vägarbeten

De som arbetar på våra vägar är mycket utsatta för olycksrisker genom att trafikanterna kör för fort förbi arbetsplatsen. Detta är ett mycket allvarligt arbetsmiljöproblem. /.../ Den som är arbetsledare vid ett vägarbete bör få rätten att med tvingande verkan sänka hastigheten förbi arbetsplatsen, genom att tillfälligt använda våra vanliga skyltar om hastighetsbegränsning, de runda gula med röd ram.

(S) Arbetsmiljön för vägarbetare

Den främsta anledningen till olyckorna är att bilisterna struntar i hastighetsbegränsningarna och visar dålig hänsyn när de passerar vägarbetsplatser. /.../ För att öka säkerheten för vägarbetare och bilister vid vägarbetsplatser är det också angeläget med högre straff vid trafikförseelse.

(S) Trafiksäkerhet

Trafikmiljön blir tuffare för varje år som går. /.../ Trafikolyckor med tunga fordon får ofta stora konsekvenser. När avstånden kortas till framförvarande bil och olyckan är framme kan det bli svåra konsekvenser för alla inblandade. Att ligga för nära framförvarande bil är ett farligt beteende som trafikpolisen bör arbeta mer med

(FP) En trafiksäkrare riksväg 26

På grund av vägens dåliga kvalité görs dagligen många chansartade omkörningar. Olycksstatistiken är väldigt hög. En två-plus-ett-väg skulle öka trafiksäkerheten avsevärt liksom uppförande av mer viltstängsel.

(SD) Europaväg 18

Europaväg 18 utgör en viktig förbindelse mellan två viktiga huvudstäder i Norden och därför bör regeringen skyndsamt påbörja fortsatt utbyggnad så att vägen gradvis uppgraderas till motorväg.

(SD) Åtgärder mot trafikbrott

Idag har vi fasta bötesbelopp för trafikförseelser som att överträda hastighetsbegränsning, köra mot rött, omkörning i kurva med skymd sikt med mera. /.../ Bötesbeloppet [bör] vara beroende av trafiksyndarens inkomst, vilket gäller i bland annat Finland. /.../ Detta borde kunna införas i Sverige genom att dagsböter utdöms för fortkörning och annat likvärdigt risktagande, precis som för rattfylleri, och regeringen bör återkomma till riksdagen med ett sådant förslag.

(SD) Fordonsvärde och förverkande

År 2012 anmäldes ca 27 000 rattfylleribrott i Sverige, varav 12 000 var under påverkan av narkotika, en brottstyp som ökat lavinartat under det senaste decenniet. /.../ Lagen bör göras strängare /.../ så att trafiksäkerheten väger mycket tyngre än idag vid bedömning om ett fordonsförverkande ska anses skäligt i förhållande till fordonets värde och gärningsmannens ekonomiska situation.

Övrigt bil

(MP) Fördubblad kollektivtrafik en förutsättning för att nå klimatmålet

De prognoser om en fortsatt tillväxt av personbilstrafiken som utgör grunden i Trafikverkets investeringsplanering kan starkt ifrågasättas mot bakgrund av hur felaktiga prognoser tidigare visat sig vara. /.../ Byte från personbil till kollektivtrafik är också nödvändigt för att möta den glädjande trenden att allt fler vill cykla. De cykelgator som statens utredare Kent Johansson förespråkar är inte förenliga med den ymniga förekomsten av gatuparkeringar. En fördubbling av kollektivtrafiken i relation till bil går således lätt att förena med målet att öka cyklingen. Vid valet av linjedragningar, prissättning och andra medel för att öka kollektivtrafikens förmåga att attrahera resenärer är det angeläget att vinna dem som idag väljer bil. För att klara klimat- och hälsomål får en ökad kollektivtrafikandel av persontransporterna inte leda till att cykel och gång minskar.

(S) Ge kommuner möjlighet att reservera gatuparkeringsplatser till bilpooler

Riksdagen bör besluta att underlätta för bilpooler att etableras. En metod vore att kommunerna reserverade en del av gatuparkeringsplatserna för bilpooler.

(FP) Förenkla för företagen att ha bil

Ge samma avdragsrätt för moms för leasade och köpta bilar. Ett förslag är att samma schablon, 80 procents avdragsrätt, ska gälla för både köp och hyra.

(S) Biltrafik vid stora idrottsarrangemang

Det är viktigt att större arrangemang kan genomföras på ett säkert och hållbart sätt. Ur både trafiksäkerhets- och miljöaspekt är det viktigt att det vid dessa evenemang är möjligt att stänga vägar för biltrafik. I stora delar av Europa är det en självklarhet att stänga av vägar vid exempelvis cykeltävlingar, vilket också medför att hela evenemanget blir en folkfest. Mot bakgrund av detta bör väglagen revideras så att Trafikverket ges möjlighet att bevilja bilfria vägar vid stora evenemang.

(S) En svensk strategi för autonoma fordon

Runtom i världen pågår ett arbete som syftar till att utveckla fordon som med hjälp av ny teknik själva, utan att en människa hela tiden sitter vid ratten, kan manövrera och ta sig mellan olika adresser. /.../ Fordon som tillåter sina förare att arbeta, läsa eller till och med sova under färd kommer att förändra människors livskvalité till det bättre på många sätt. /.../ Sverige har alla förutsättningar att bli ett föregångsland på detta område.

(S) Registrering av bilar på minderåriga

Förbud mot registrering av bilar på minderåriga barn. /.../ Idag är det fullt lagligt att registrera en bil på ett barn. Det kan finnas orsaker till att man som förälder väljer att göra barnen till bilägare. Dessvärre är flera av dem ofördelaktiga för barnet. Föräldern kan exempelvis försöka komma undan kravet att betala bilskatt eller undvika att jagas av kronofogden för obetalda felparkeringsavgifter genom att skriva över bilen på barnet.

(S) Äldre bilförare

Allt fler äldre har idag körkort och vill använda det så länge det är möjligt. Många har lång erfarenhet av bilkörning, och äldre anpassar ofta bilkörningen bättre efter väglag och situation än yngre förare. Men det finns uppgifter som säger att förare som fyllt 75 löper fem gånger större risk att råka ut för en olycka än en medelålders förare. /.../ Återkommande körkortsprov för förare som fyllt 80 år.
#1 - - Robert:

Mycket att läsa blev det där.

Lite skrämmande att ledamöterna (MP) tror att cyklar har stopplikt för alla på huvudled, det är ju ingen riktig regel, utan en inofficiell regel.

Cykla mot enkelriktat vet jag ej om det är så bra att tillåta. Detta då jag tycker att det har varit krångligt att möta cyklister som ska in på vägen, speciellt när man står till vänster och ska svänga i korsningen.

Då är det bättre om istället beslutar om att det är förbjud mot annan motortrafik än moped klass II.

Problemet att många tror att vägmärket är felaktigt, då det kommer fordon ifrån andra hållet. Kan lösas genom att Polisen får bötfälla några gånger. Då sprids det nog att man ej får åka åt det hållet.

Håller med om att man hade kunnat byggt annorlunda vid 1+2. Hade man exempelvis flyttat ut vajerräcket bara några dm mot körbanan, så hade man kunnat cyklat utanför räcket. (Visserligen ganska smalt, men jag tror många cyklister hellre väljer det, än att ha så mycket utrymme som omkörande fordon ger. (Allt ifrån 5 cm till några meter).

Man ser sällan cyklar och mopeder på vägar med vajerräcken, av en enkel anledning.
Svar: Angående enkelriktningen och står till vänster - syftar du på när du kör bil? Om man ska tillåta cykling mot enkelriktat, så tycker jag man i första hand bör lösa det med nån riktig cykelpassage till höger om förbudsskylten, som här: https://twitter.com/gbgcyklaren/status/268073753102123008
Gbgcyklaren

#2 - - Trafikistan:

Vilken bra idé att sätta lite ljus på hur cykeln behandlas i riksdagens motioner! Det fick mig att skriva en reaktion till Christina Oskarsson (S) om hennes "Cykelvett och gångtrafikanter", se http://trafikistan.se/ang-en-motion-om-cykelvett/

Svar: Tack! Jag satt på buss åtta timmar (2x4) i helgen, så hade lite tid över där att gå igenom massa motioner. ;) Ska kika närmare på ditt blogginlägg.
Gbgcyklaren

#3 - - Ingemar, Partille:

(MP) "Gör det lagligt att cykla mot enkelriktat."
Helt käpprätt åt xxxxxx...

Ett vettig alternativ är följande länk -->http://goo.gl/maps/lx9CD Alfhemsgatan Olivedalsgatan. Där alfhemsgatan är enkelriktad.

(S) Cykelvett och gångtrafikanter.

Kommentar: Angereds Storåsväg - Gråbovägen. Vid ombyggnad till rondell så kommer man inte över Gråbovägen för den delen som är cykel överfart är markerad som övergångsställe. länk -->
http://goo.gl/maps/3Ivnb Gatubilden är innan ombyggnaden och där ser man cykelöverfarten jäms med övergångsstället, nu när man kommer från Storås och ska över Gråbovägen så slutar cykelvägen intill busshållplatsen och blir övergångssälle.

Svar: Jag håller med om att din första länk är en bra lösning för att cykla "mot enkelriktat". Här finns en likadan variant som jag twittrat om tidigare i år: https://twitter.com/gbgcyklaren/status/268073753102123008 //// Rondellen: Jag har nog aldrig cyklat där. Låter inte bra. Ta gärna en bild.
Gbgcyklaren